ads-banner
ads-vip

Tại sao nhau thai người gọi là màng đệm - máu?

Tại sao nhau thai người gọi là màng đệm - máu?

ads-top-content

Trả lời:

Ở người, máu mẹ (máu) trực tiếp bao quanh các tế bào nuôi (màng đệm).

ads-content
adv-content
ads-bottom