Tại sao nhau thai người gọi là màng đệm - máu?

Tại sao nhau thai người gọi là màng đệm - máu?

Trả lời:

Ở người, máu mẹ (máu) trực tiếp bao quanh các tế bào nuôi (màng đệm).