Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam (phần 5)

Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam tại Hội nghị Tiêu hóa toàn quốc 2012

 

 

Hết phần 5, mời đón đọc tiếp phần 6