Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam (phần 6)

Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị H.Pylory ở Việt Nam tại Hội nghị Tiêu hóa toàn quốc 2012