Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

PHỤ LỤC 6

Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT

Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  ……………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  [1]…………………………………………..

 

STT Họ và tên người hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
1      

 
2      

 
     

 
     ……[2]…, ngày…… tháng ….. năm…..

Người đứng đầu

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(ký và ghi rõ họ, tên)

 


[1] Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

[2] Địa danh

Ý kiến của bạn