Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu 04 Mẫu Sơ yếu lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh mầu 4x6cm (có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

Họ và tên:               Nam, nữ:

Sinh ngày                tháng                năm

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:

Chứng minh thư nhân dân số:        Nơi cấp:                            Ngày   tháng              năm

Số điện thoại liên hệ:

Nhà riêng                                  Di động,

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:

số hiệu:. Ký hiệu:

Họ và tên:                                 Bí danh: ….

Tôn thường gọi:

Sinh ngày       tháng                        năm                Tại:

Nguyên quán;

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:

Dân tộc:         Tôn giáo:

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Thành phần bản thân hiện nay

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

Chuyên ngành đào tạo:

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày         tháng      năm

Nơi kết nạp:

Ngàyvào Đoàn TNCSHCM ngày         tháng               năm:

Nơi kết nạp:

Tình hình sức khoẻ: Cao lm            Cân nặng:      kg

Nghề nghiệp hoặc trinh độ chuyên môn:

Cấp bậc:         Lương chính hiện nay:

Ngày nhập ngũ:        Ngày xuất ngũ:

Lý do:

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:

Tuổi                            Nghề nghiệp

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

 

Trong kháng chiến chống thưc dân Pháp làm gì? Ở dâu?

 

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

 

Họ và tên mẹ:

Tuổi:   Nghề nghiệp

Trước cách mang Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

 

Trong kháng chiến chổng thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

 

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm

 

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT (Ghi rõ lên, tuồi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị cửa từng người)

………

Họ và tên vợ hoặc chồng:       Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc:

Chồ ở hiện nay:

Họ và tên các con:

1          Tuổi:   Nghề nghiệp:

2          Tuổi:   Nehề nghiệp:

3          Tuổi:   Nghề nghiệp:

4          Tuổi:   Nghề nghiệp:

5          Tuổi:   Nghề nghiệp:

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến     tháng    năm       Làm công tác gì?       Ở đâu?              Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:

Kỷ luật:

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

             Ngày  thảng  năm..

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan/ Xí nghiệp                            Người khai    ký        tên

 

Chủ tịch u BND Xã, Phuòng

Ý kiến của bạn