Tự phê bình

Mê mải say sưa chén bí tỳ/

Ngâm nga cũ rích mấy vần thi/

Văn chương tự đắc không ai kịp/

Thang thuốc khoe khoang ít kẻ bì/

 

Mê mải say sưa chén bí tỳ

Ngâm nga cũ rích mấy vần thi

Văn chương tự đắc không ai kịp

Thang thuốc khoe khoang ít kẻ bì

 

Lắm bạc chưa vời ông đã tới

ít tiền khệnh khạng lão chưa đi

Tỉnh ra mới biết mình sai trái

Như thế thì không đạo đức gì.

Phùng Đức Hậu

 

Các bài viết liên quan