Quyết định về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng

Quyết định số 1731/QĐ-BYT của Bộ Y tế quyết định về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng.

BỘ Y TẾ                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1731 /QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn xây dựng các Hướng dẫn về tiêm chủng tại Công văn số 311/VSDTTƯ-TCQG ngày 24/3/2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng”.

Điều 2. “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng” là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trong các cơ sở tiêm chủng Nhà nước và tư nhân trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng; Cục trưởng; Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; 

- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

- Các Đồng chí Thứ trưởng;

- Các Viện VSDT, Pasteur;

- TTYTDP tỉnh, thành phố;

- Cổng TTĐTBYT, Website Cục YTDP;

- Lưu: VT, DP. KT.

BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) Nguyễn Thanh Long 

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác