ZALTIDIN

ZALTIDIN là thuốc ức chế H2 giảm tiết acid kéo dài

Thuốc kháng thụ thể H2 histamin như ranitidin, có tác dụng kéo dài tương tự như Roxatidin


Các bài viết liên quan