ZALTOPROFEN

Thuốc chống viêm; giảm đau.

Biệt dược: Peon (Japan); Soleton (Japan)

Tác dụng: Chống viêm; giảm đau.

Các bài viết liên quan