Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế

(Phần 12/ Chương II mục 1)

Điều 33. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

1. Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở dịch vụ đăng ký.

2. Nhân sự:

a. Người chịu trách nhiệm chuycn môn kỳ thuật đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà phải là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề và có thời gian khám bệnh, chừa bệnh ít nhất là 45 tháng;

b. Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sờ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khòe tại nhà nếu có thực hiện việc khám bệnh, chừa bệnh thì phai có chứng chi hành nghề và chi được thực hiện việc khám bệnh, chừa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

3. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

a. Chăm sóc sức khỏe tại nhà theo đơn của bác sỹ;

b. Không truyền dịch; không khám bệnh, chừa bệnh và kê đơn thuốc.

Thông tư ban hành ngày 26/2/2016 về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Văn bản 39 trang được benh.vn tổng hợp đầy đủ)

Ý kiến của bạn