Danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho người

Danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho người ban hành kèm theo thông tư số 47/2011/TT-BYT của Bộ Y tế. Bạn đọc quan tâm có thể dơnload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/l05ap3nbh85oi1d/danh-muc-nguyen-lieu-va-thuoc-thanh-pham-cam-nhap-khau-de-lam-thuoc-dung-cho-nguoi-benhvn.pdf

Ý kiến của bạn