Giải pháp cuối cùng

Giải pháp cuối cùng

Trong khi tốt nghiệp, một sinh viên ngành y phải trả lời câu hỏi:

“Anh hãy kể tên những loại thuốc chống cảm cúm”

Sinh viên nêu tất cả các loại thuốc mà anh ta biết.

– Nếu như các loại thuốc đó đều không chữa khỏi bệnh, lúc đó anh sẽ tính sao?

– Lúc đó tôi sẽ gọi bệnh nhân tới thi tốt nghiệp ở nơi ông.

Ý kiến của bạn