Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế

(Phần 12/ Chương II mục 1)

Điều 34. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

1. Cơ sở vật chất:

a. Địa điếm cổ định, xây dựng chẳc chắn, đủ ánh sáng, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;

b. Cơ sở có diện tích ít nhất là 15 m2;

c. Báo đàm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác đế phục vụ chăm sóc người bệnh.

2. Thiết bị y tế:

Có đú dụng cự, thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đã đăng ký.

3. Nhân sự:

a. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc phái là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề về dịch vụ kính thuốc và có thời gian thực hiện đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt tại cơ sớ dịch vụ kính thuốc hoặc cơ sờ khám bệnh, chừa bệnh có chuyên khoa mắt ít nhất là 45 tháng;

b. Người hành nghề dịch vụ kính thuốc phải có chúng chỉ hành nghề hoặc chứng chí về thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sờ được Bộ Y tế chi định đào tạo và cấp.

4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

a. Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính;

b. Mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỳ và bảo hành kính thuốc.

Thông tư ban hành ngày 26/2/2016 về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Văn bản 39 trang được benh.vn tổng hợp đầy đủ)

Ý kiến của bạn