D

sanpham

DECOLGEN FORTE – DECOLGEN LIQUIDE

sanpham

DECOLSIN

sanpham

DECAQUINON

sanpham

DÉCAPEPTYL 0,1 mg

sanpham

DÉCAPEPTYL 3,75 mg

sanpham

DAPHAZYL

sanpham

DÉBRIDAT

sanpham

DANZEN

sanpham

DAIVONEX

sanpham

DAKTARIN oral gel

sanpham

DAFLON 500

sanpham

D.T.VAX

Dalacin C

Dalacin C chứa Clindamycin là một kháng sinh nhóm Lincosamid có tác dụng điều trị những nhiễm khuẩn dưới đây do các vi khuẩn kỵ khí nhạy cảm với thuốc hoặc các chủng vi khuẩn ái khí gram dương nhạy cảm với thuốc như liên cầu, tụ cầu, phế cầu và các chủng Chlamydia trachomatis nhạy cảm với thuốc.

sanpham

DOXYCYCLIN

sanpham

DOXEPIN

sanpham

DOXORUBICIN

sanpham

DOXAZOSIN

sanpham

DOPAMIN

sanpham

DOMPERIDON

sanpham

DOBUTAMIN