Quy định y tế cập nhật

Quy trình kỹ thuật đo đường máu mao mạch của Bệnh viện Bạch Mai

Đo đường máu theo đúng qui trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc chẩn đoán đúng bệnh lý

Mẫu cấp bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu 03 Áp dụng đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh- Mẫu 02- người nước ngoài

Mẫu 02 Áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh-Mẫu 01

PHỤ LỤC l25 Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khám chữa bệnh

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

PHỤ LỤC 14 Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban

Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

PHỤ LỤC 6 Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban

Bộ Y tế ban hành quy định việc tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm Thông tư: Hướng dẫn cấp

Hướng dẫn mới nhất hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Y tế

Bộ y tế ban hành hướng dẫn mới nhất hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh lại giấy phép hoạt động

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, trạm xá, trạm y tế

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, trạm xá, trạm y

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Thông tư: Hướng

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Thông tư:

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm chích

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm chích, cơ sở làm dịch

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm Thông tư: Hướng dẫn cấp

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh Thông tư:

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa và nhà hộ sinh

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa và nhà hộ

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền Thông tư:

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động bệnh viện, phòng khám đa khoa

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối