Bộ Y tế ban hành quy định việc tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ y tế ban hành điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

Thông tư: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế

(Chương II mục 3_hết)

Mục 3

TÓ CHỨC VIỆC CẤP, CẤP LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 41. Tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Bộ trưởng Bộ y tế thành lập đoàn thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ, ngành khác với các thành phần như sau:

a. Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn;

b. Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế làm Phó trưởng đoàn;

c. Đại diện lãnh đạo Vụ Y dược cổ truyền làm Phó trưởng đoàn (đối với trường họp thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cố truyền);

d. Đại diện Vụ Trang thiết bị và công trình y tế;

đ. Đại diện Sở Y tế tỉnh nơi có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trên địa bàn được giao quản lý;

e. Đại diện chuyên gia y tế của bệnh viện khác có chuyên khoa phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động đăng ký;

g. Các thành phần liên quan khác nếu cần (đại diện cơ quan quản lý y tế của bộ, ngành đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành khác);

h. Chuyên viên Cục Quản lý khám, chữa bệnh hoặc chuyên viên Vụ Y dược cổ truyền (đối với trường hợp thấm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền) làm Thư ký đoàn thẩm định.

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh thành lập đoàn thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

a. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh hoặc đại diện đơn vị thường trực Đoàn thẩm định quy định tại Khoản 3 Điều này làm Trưởng đoàn;

b. Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý hành nghề hoặc Phòng Nghiệp vụ y (đối với các Sở Y tế tỉnh chưa thành lập Phòng Quản lý hành nghề) làm Phó trưởng đoàn;

c. Đại diện Phòng Nghiệp vụ y (đối với các Sở Y tế tỉnh đã thành lập Phòng Quản lý hành nghề);

d. Đại diện Phòng Tồ chức cán bộ (đối với trường hợp thấm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước);

đ. Đại diện của bệnh viện có chuyên khoa phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động đăng ký (nếu cần);

e. Các thành phần liên quan khác nếu cần (đại diện cơ quan quản lý y tế bộ, ngành đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành khác);

g. Chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề hoặc Phòng Nghiệp vụ y (đối với các Sở Y tế tỉnh chưa thành lập Phòng Quản lý hành nghề) làm Thư ký đoàn thấm định.

3. Thường trực Đoàn thẩm định quy định tại Khoản 1 Điều này đặt tại Cục Ọuản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế. Thường trực Đoàn thẩm định quy định tại Khoán 2 Điều này đặt tại Phòng Ọuản lý hành nghề hoặc Phòng Nghiệp vụ y (đối với các Sở Y tế tỉnh chưa thành lập Phòng Quản lý hành nghề) – Sở Y tế.

Điều 42. Quy trình thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Quy trình thấm định cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động bao gồm:

a. Thẩm định hồ sơ pháp lý; kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ y tế, tố chức nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thẩm định phạm vi hoạt động chuyên môn;

b. Lập biên bản thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư này;

c. Biên bản thẩm định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế được làm thành 03 bản: 01 bản lưu tại Bộ Y tế, 01 bản lưu tại Sở Y tế tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở, 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thấm định;

d. Biên bản thẩm định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Y tế tỉnh được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại Sớ Y tế tỉnh, 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thẩm định.

2. Quy trình thẩm định cấp lại giấy phép hoạt động bao gồm:

a. Kiểm tra hồ sơ thẩm định đã cấp giấy phép hoạt dộng trước đó lưu tại Bộ y tế hoặc Sở Y tế tỉnh hoặc giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có);

b. Cấp lại giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Ọuản lý giấy phép hoạt động:

a. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được cấp một giấy phép hoạt động;

b. Bản sao giấy phép hoạt động và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hơạl động được lưu tại cơ quan cấp giấy phép hoạt động;

c. Sau khi cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

– Bộ Y tế phải gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở y tế tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động;

– Sở Y tế tỉnh phải gửi văn bản thông báo cho ùy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 của Thông tư sổ 16/2014/TT-BYT. Có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014 quy định như sau:

“Điều 21. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Bãi bỏ quy định về phòng khám bác sĩ gia đình tại Điều 25 Thông tư sổ 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứmg chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đổi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kế từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Ngirời đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đúng hành nghề khảm bệnh, chữa bệnh chuyên ngành y học gia đình được tiếp tục sứ dụng chứng chỉ hành nghề đã được cấp để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành y học gia đình và không phải cấp lại nhưmg có trách nhiệm cập nhật kiến thức y khoa liên tục đế bảo đảm đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông lư này.

Điều 23. Điểu khoản tham chiếu

Trường hợp các văn ban dẫn chiếu tại Thông tư này được sứa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đã được sứa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điểu 24. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Quan lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng. Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tể, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng y  tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quả trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phán ánh kịp thời về Bộ Y tể (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để nghiên cứu giải quyết./.

Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 41/2015/TT-BYT, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 quy định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thảng 01 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Điều 43. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Bãi bỏ Thông tư số 07/2007/TT – BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cố truyền và thiết bị y tế y tế tư nhân.

Điều 44. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi bố sung.

Điều 45. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Bộ Y tế:

a. Cực Quản lý khám, chữa bệnh:

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc;

– Xây dụng hệ thống quản lý dữ liệu liên quan đến việc: cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn và việc hành nghề của người đã được cấp chứng chỉ hành nghề trên phạm vi toàn quốc; cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quổc; đăng ký hành nghề.

– Đăng tải công khai các dữ liệu liên quan đến việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chi hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn trên cổng thông tin điện tử cùa Bộ Y tế hoặc trang tin điện tử của Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

– Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan trong việc lập kể hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và nhân sự cho các

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý. dược cổ truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tố chức triển khai việc thực hiện Thông tư này.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Thanh tra Bộ Y tế trong phạm vi chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan tổ chức kiếm tra, thanh tra việc cấp chứng chì hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.

Giám đốc Sớ Y tế tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi địa phương quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu cỏ vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tể (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) để nghiên cứu, giải quyết./. ”

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này;

b. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối với với Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và nhân sự cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.

2. Các bộ, ngành có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và nhân sự cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cúa Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và nhân sự cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này theo đề nghị của Sở Y tế.

4. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a. Lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và nhân sự cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thấm quyền quản lý để đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này;

b. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý;

c. Thu hồi giấy chứng nhận đối với các trường hợp đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng không đúng quy định của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cố truyền và thiết bị y tế y tế tư nhân.

d. Thống kê và đăng lải công khai trên trang tin điện tử của Sở Y tế tỉnh đối với danh sách:

– Người hành nghề đã được cấp, cấp lại hoặc bị thu hồi chứng            chi hành nghề hoặc bị đình chỉ hoạt động chuyên môn trên địa bàn quản lý;

– Người hành nghề đà đăng ký hành nghề trên địa bàn quản lý;

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã dược cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc bị đình chỉ giấy phép hoạt động trên địa bàn quản lý-

đ. Báo cáo các số liệu về người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) theo định kỳ 06 tháng/lần. Riêng danh sách người hành nghề đã đăng ký hành nghề phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

5. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động trước ngày 01/01/2012 lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và nhân sự để đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.

Điều 46. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chi hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi địa phương quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Ọuản lý khám, chữa bệnh) để nghiên cứu, giải quyết./.

Bộ Y tế

Số: O1 /VBHN-BYT

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ (Công báo, cổng thông tin điện tử Chính phủ);

– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Lưu: VT, PC. KCB.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2016

KT. Bộ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thị Xuyên

Ý kiến của bạn