Tại sao nhau thai người gọi là màng đệm – máu?

Trả lời:

Ở người, máu mẹ (máu) trực tiếp bao quanh các tế bào nuôi (màng đệm).

Ý kiến của bạn