Ý nghĩa các chỉ số tế bào máu ngoại vi và ứng dụng lâm sàng

1. Các chỉ số của máy đếm tế bào loại 18 chỉ số: 

STT     Chỉ số(tiếng Anh)                 Tên chỉ số                              Giá trị bình thường

1          RBC(Red blood cell)           Số lượng hồng cầu              Nam: 4.2-5.4 x1012/l

– Nữ: 4.0-4.9 x1012/l

2          WBC(White blood cell)      Số lượng bạch cầu                4.0-10.0 x 109/l

3          HGB(Hemoglobine)             Lượng huyết sắc tố              Nam: 130-160g/l

– Nữ: 120-142 g/l

4          HC(Hematocrit)                    Thể tích khối hồng cầu        Nam: 0.40-0.47 l/l

– Nữ: 0.37-0.42 l/l

5          MCV(Mean corpuscular volume)

Thể tích trung bình hồng cầu         85-95fl(femtolit = 10-15lít)

6          MCH(Mean corpuscular Hemoglobine)

Lượng HST trung bình hồng cầu    28-32pg(picogam=10-12g)

7          MCHC (Mean corpuscular  hemoglobine concentration)

Nồng độ HST trung bình hồng cầu  320 – 360 g/l

8          PLT(Platelet)                         Số lượng tiểu cầu                  150-500 x 109/l

9          LY %(%Lymphocyte)         Tỷ lệ % lymphocyte             25-40 %

10        LY(Lymphocyte)                 Số lượng lymphocyte           1.2-4.0 x 109/l

11        MO %(%Monocyte)            Tỷ lệ % monocyte                1-4 %

12        MO(Monocyte)                    Số lượng monocyte              0.05-0.40 x 109/l

13        GR %(Granulocyte)             Tỷ lệ % BC hạt trung tính   55-70 %

14        GR(Granulocyte)                 Số lượng BC hạt trung tính 2.8-6.5 x 109/l

15        RDW(Red distribution width) Dải phân bố kích thước HC 11-14%

16        PCT(Plateletcrit)                  Thể tích khối tiểu cầu          0,016 – 0,036 l/l

17        MPV(Mean platelet volume)          Thể tích trung bình tiểu cầu 5-8 fl

18        PDW(Platelet distribution width) Dải phân bố kích thước TC 11-15%

    Ghi chú: các giá trị bình thường áp dụng cho người trưởng thành, khỏe mạnh.

2. Với máy đếm tế bào laser, ngoài các thông số trên còn thêm các thông số sau:

STT     Chỉ số                                     Tên chỉ số                              Giá trị bình thường

1          EO %(% eosinophil )           Tỷ lệ % BC đoạn ưa axít     4 – 8 %

2          EO ( eosinophil )                  Số lượng bạch cầu hạt ưa a xit 0,16 – 0,8 x 109/l

3          Baso % ( % basophil )         Tỷ lệ % BC đoạn ưa base    0,1 – 1,2 %

4          Baso (basophil )                   Số lượng bạch cầu hạt ưa baso 0,01–0,12 x 109/l

Ý kiến của bạn